Cysylltiadau | Sitemap | English  

Cynlluniau Teithio - Beth allwn ni ei gynnig

Sut Y Gallwn Helpu

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu Cynllun Teithio neu os ydych chi'n dymuno gwneud eich Cynllun Teithio presennol yn fwy effeithiol, gallwn eich cynorthwyo mewn sawl ffordd. Gallwn gynnig y canlynol: 
   - Cymorth a chyngor ynghylch ysgrifennu a sefydlu Cynllun Teithio   
   - Hyfforddiant Teithio Call - Hyfforddiant yn y gweithle ynglŷn â ffyrdd eraill o deithio a sut mae canfod gwybodaeth      
   - Cydnabod eich cynnydd drwy Wobrau Cynlluniau Teithio Cymru
Mae pob un o'r gwasanaethau hyn ar gael yn rhad ac am ddim ac maent yn addas i bob sefydliad - gweithleoedd yn y sector cyhoeddus / sector preifat, mudiadau gwirfoddol, ysgolion a cholegau. Am ragor o wybodaeth ynghylch y cynlluniau hyn neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau Cynllun Teithio e-bostiwch Gydlynydd Cynllun Teithio Canolbarth Cymru yma. Er mwyn cael gwybod beth yn union yw Cynllun Teithio, cliciwch yma.


Cymorth a chyngor ynghylch ysgrifennu a sefydlu Cynllun Teithio


Gall TraCC gynnig cymorth a chefnogaeth i sefydliadau a busnesau sy'n ystyried sefydlu Cynllun Teithio. Gallwn ymweld â'ch sefydliad gan gynnig cymorth a chyngor ynghylch y canlynol:
   - Y camau i'w cymryd wrth sefydlu Cynllun Teithio;
   - Beth ddylai gael ei gynnwys yn y Cynllun Teithio; 
   - Awgrymiadau ynghylch mesurau i'w cynnwys yn y cynllun teithio a allai fod o gymorth i chi o ran gostwng y nifer o deithiau yr ydych yn eu gwneud yn y car;
   - Enghreifftiau o Gynlluniau Teithio; 
   - Arolygon ynghylch Cynlluniau Teithio, wedi eu teilwra ar gyfer eich sefydliad.
 Os ydych yn dymuno trefnu cyfarfod neu os ydych am wybod mwy am y Cynlluniau Teithio
e-bostiwch Gydlynydd Cynlluniau Teithio Canolbarth Cymru yma.

Hyfforddiant Teithio Call 


Darperir yr hyfforddiant hwn gan TraCC, Traveline Cymru a Sustrans. Cynhelir y sesiynau yn eich lle gwaith ar gyfer grwpiau sy'n cynnwys oddeutu 10-12 o bobl ac maent fel arfer yn para awr, sy'n golygu y gellir eu cynnal yn ystod yr awr ginio.
Bwriad y sesiynau yw dangos lle gellir dod o hyd i wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, rhannu ceir a llwybrau beiciau a'r dewisiadau eraill sy'n bodoli yn eich ardal o ran teithio. Ar ddiwedd y sesiwn hwn, darperir llawlyfrau ar gyfer y bobl a fu'n bresennol.
Gallwch weld Llyfryn ynghylch yr Hyfforddiant Teithio Call drwy glicio yma. Os ydych yn dymuno trefnu sesiwn hyfforddi, neu os ydych am gael copi print neu ragor o wybodaeth, e-bostiwch Gydlynydd Cynlluniau Teithio Canolbarth Cymru yma.

 

Gwobrau Cynlluniau Teithio Cymru


Mae cynllun Gwobrau Cynlluniau Teithio Cymru yn cydnabod arferion gorau a rhagoriaeth wrth gynllunio teithiau. Mae'r cynllun ar gael i bob sefydliad yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, ac ar gyfer datblygiadau newydd lle ceir tystiolaeth glir bod ymrwymiad parhaus i gynlluniau teithio.
Dyfernir Gwobrau Cynlluniau Teithio Cymru ar bedair lefel: