Cysylltiadau | Sitemap | English  

Traveline Cymru yn cyflwyno Ap teithio newydd ar gyfer Android


Mae Traveline Cymru wedi ychwanegu cynnig newydd sbon i'w ystod o wasanaethau symudol, drwy gyflwyno Ap rhad ac am ddim ar gyfer ffonau Android.

Mae'r Ap teithio dwyieithog yn ymuno â'r Ap llwyddiannus iawn ar gyfer yr iPhone a chyfres o wasanaethau symudol eraill sy'n cynnig mynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf am gludiant cyhoeddus i deithwyr tra eu bod yn teithio. Dyma'r cyntaf o'i fath ar gyfer ffonau Android yng Nghymru ac yn un o'r Aps Cymraeg prin sydd ar gael.

Mae'r Ap yn cynnwys llawer mwy o wybodaeth nag Aps traddodiadol rhad ac am ddim, sy'n galluogi pobl i gynllunio eu teithiau, canfod arosfannau a llwybrau bysiau gerllaw, lleoli safleoedd parcio a theithio, derbyn rhybuddion ac amhariadau teithio cyson a chael mynediad i fanylion cwmnïau bysiau a threnau. 

Bydd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol iawn i deithwyr yn ystod misoedd y gaeaf sy'n golygu y gallant osgoi aros mewn arosfannau oer a gwlyb a chanfod a yw eu teithiau wedi'u heffeithio o ganlyniad i'r tywydd gaeafol. 

Dywedodd Graham Walter, Rheolwr Cyffredinol Traveline Cymru hyn am y datblygiad diweddaraf: "Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn gallu cynnig y cyfle i ddefnyddwyr Android i gael mynediad i wybodaeth Traveline o'u ffonau symudol. Mae'r gallu i ddarparu gwybodaeth wrth deithio yn allweddol i'n marchnad a thrwy ddarparu'r Ap yn rhad ac am ddim, mae'r gwerth am arian yr ydym yn ei gynnig i'r defnyddiwr ac i Lywodraeth Cymru, sy'n ariannu ein gwasanaethau, yn rhan hanfodol o'r hyn a wnawn."

Mae Llysgennad Traveline Cymru, Iolo Williams, yn gefnogwr brwd o'r datblygiadau parhaus a wna Traveline yn eu hymgais i annog pobl Cymru i deithio'n fwy cynaliadwy. Dywedodd: "Wrth i chi deithio yr ydych chi wir angen gwybodaeth teithio ar flaen eich bysedd, felly mae'r Ap yma'n syniad gwych. Mae'n rhad ac am ddim i'w lawr lwytho ac yn hawdd i'w ddefnyddio, byddwn i yn sicr yn annog pobl i'w lawr lwytho gan nad ydych yn gwybod pryd y bydd o ddefnydd i chi."

Gellir lawr lwytho'r Ap o'r Android Market a cheir gwybodaeth bellach ar www.traveline-cymru.info neu dilynwch y masgot, Traveline Tim, ar Facebook a Twitter.

 

WelTAG - Bow Street a Charno

Yn ei gyfarfod ar 25 Mai, fe wnaeth Bwrdd TraCC gymeradwyo Adroddiad WelTAG (arfarnu trafnidiaeth) ynghylch y cynigion i agor dwy orsaf drenau newydd yn Bow Street (ger Aberystwyth, Ceredigion) a Charno (Powys).  Cyflawnwyd yr arfarniad trafnidiaeth ar ôl i gynrychiolwyr cymuned leol Carno lwyddo gyda deiseb a gyflwynwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru (2007), ac yn sgil cwblhau Astudiaeth Defnyddio Rheilffyrdd TraCC gan Capita Symonds (2010), a nododd Bow Street fel lle posib ar gyfer gorsaf.  O ran Carno, ymrwymodd TraCC i gwblhau'r achos busnes yr oedd Grŵp Gweithredu Gorsaf Carno wedi'i ddatblygu ar ffurf drafft.

Credir bod adroddiad terfynol WelTAG yn un cadarnhaol, a hynny o ran bodloni safonau asesu'r diwydiant, ac o ran mynd i'r afael ag anawsterau a godwyd gan grwpiau cymunedol lleol.  Mae'r Adroddiad yn rhoi Cymhareb Buddion a Chostau o 2.2. i orsaf Bow Street, ac er y rhoddir cymhareb is i Garno gan fod llai o bobl yn byw yno, mae'r Adroddiad yn nodi y byddai agor gorsaf yno'n dod â buddion cymdeithasol ychwanegol, gan gynnwys gwella mynediad at waith a lleihau allgau cymdeithasol.

Ar ôl bod yn cydweithio'n agos â chynrychiolwyr o'r ddwy gymuned, mae TraCC am fynd ati i alw cyfarfod er mwyn cyflwyno'r Adroddiad terfynol i Carl Sergeant, y Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Chymunedau, a gofyn iddo gynnwys y ddwy orsaf newydd yn Rhaglen Rheilffyrdd Llywodraeth Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Trevor Roberts, Cadeirydd TraCC: "Mae TraCC wedi ymateb yn gadarnhaol i gais Pwyllgor Menter a Dysgu'r Cynulliad, ac wedi cwblhau'r Adroddiad WelTAG.  Wrth ddarllen yr Adroddiad terfynol, gall rhywun weld yn amlwg fod yno ddadl gref o blaid cynnwys y ddwy orsaf newydd yn rhaglenni buddsoddi Llywodraeth Cymru a'r diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru at y dyfodol, a buaswn yn annog y rheiny i fachu'r cyfle cyn gynted ag y bo modd".

* Cliciwch yma am adroddiad

 

Grant Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol 2011-12

Mae Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC), y Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer canolbarth Cymru, bellach wedi cael cadarnhad o gyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 2011/12 i'w gynorthwyo wrth gyflawni'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh).

Cyflwynodd TraCC ei Gynllun Cyflawni Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer 2011/12 i Lywodraeth y Cynulliad ar ddiwedd mis Chwefror 2011.  Lluniwyd y Cynllun Cyflawni yn unol â Chanllawiau Llywodraeth y Cynulliad.  Hwn oedd y tro cyntaf y bu gofyn i TraCC lunio Cynllun Cyflawni, ac yn ogystal â chyflwyno amserlen gyflawni mewn cysylltiad â Grant Cyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, roedd gofyn i TraCC wneud hynny mewn perthynas â Grant Cyfalaf rhanbarthol ar gyfer Diogelwch Ffyrdd, a'r prosiect Canolfan Teithio Cynaliadwy Aberystwyth a weithredir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Mewn llythyr yn ddyddiedig 31 Mawrth, cafodd TraCC a'i awdurdodau lleol gadarnhad y byddai cyllid ar gael ar gyfer 2011/12.  Roedd y llythyr yn datgan bod y Gweinidog (Ieuan Wyn Jones) wedi cymeradwyo hyd at £27.01 miliwn drwy Gymru i gynorthwyo'r consortia i gyflawni eu gwaith dan y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd yn 2011-12.

Dosrannwyd hyd at £3.359 miliwn i ranbarth TraCC (canolbarth Cymru) yn 2011-12.  Nid yw'r gyfran honno ond 13.7% o'r hyn sydd ar gael gydol Cymru drwy Grant Cyfalaf y CTRh.  Nodir dosraniadau pob rhanbarth isod.

Dylid nodi fod TraCC wedi llunio Rhaglen Grant Cyfalaf y CTRh ar gyfer 2012 ac yntau'n gaeth i ddosraniad arfaethedig a oedd yn dangos gostyngiad o 10% yn y cyllid a fyddai ar gael (o 2010/11).  Gwnaethpwyd ymrwymiadau hefyd i barhau â chynlluniau unigol sydd eisoes wedi dechrau ac sy'n flaenoriaethau rhanbarthol, neu eu cwblhau.  Mae'r rheiny'n cynnwys adnewyddu ffordd/rheilffordd Pont Briwet, Penrhyndeudraeth (£1.1 miliwn) a phecyn gwella cyfnewidfa drafnidiaeth i deithwyr gwerth £615,000 (gan gynnwys 'Porth' Trafnidiaeth Aberystwyth).  Yn ogystal â hynny, mae'r Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd (y Grant Diogelwch Ffyrdd Lleol, gynt) sydd ar gael i awdurdodau lleol ar sail ranbarthol wedi gostwng 20%.  Felly, bu'n rhaid i TraCC wneud penderfyniadau anodd o ran cynnwys (neu beidio â chynnwys) rhai pecynnau neu gynlluniau unigol.  Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 March 2011, cymeradwyodd Bwrdd TraCC y Cynllun Cyflawni.

Hyd yma, ni chafwyd cadarnhad y bydd y cyllid yn parhau ar gyfer y prosiect Canolfan Teithio Cynaliadwy Aberystwyth a weithredir gan Gyngor Sir Ceredigion - nac ar gyfer cyflwyno prosiectau tebyg mewn blynyddoedd i ddod.  Nid oes sicrwydd ynghylch parhad y cyllid ar gyfer Cydlynydd Cynllun Teithio Rhanbarthol TraCC (bydd cyllid refeniw yn parhau i gyflogi swyddog yn Nhîm Craidd TraCC i gefnogi'r prosiect Canolfannau Teithio Cynaliadwy).  Deellir y gallai Gweinidog gwahanol fod yn gyfrifol am gyhoeddi'r gyllideb hon, ac mae cynnig yn barod i'w gyflwyno yn hynny o beth.

Gan amlaf, darperir cyllid Grant Cyfalaf yn uniongyrchol i bob awdurdod lleol TraCC, a'r awdurdodau hynny sy'n gyfrifol am sicrhau y cyflawnir pob prosiect/cynllun unigol o fewn y gyllideb ac yn unol â'r amserlenni cytûn.  Yr awdurdodau lleol sydd hefyd yn gyfrifol am gyflwyno hawliadau ariannol ac adroddiadau cynnydd i Lywodraeth y Cynulliad.  Grŵp Rhaglen TraCC sy'n ymgymryd â’r gofyniad i reoli ac adrodd ynghylch cyflawniad Rhaglen Gyfalaf gyffredinol TraCC, ar ran Bwrdd TraCC.  Yn unol â’r gweithdrefnau cymeradwyo, mae modd symud cyllid o fewn y flwyddyn rhwng gwahanol awdurdodau lleol, ac ar draws Rhaglen Gyfalaf TraCC.  Mae Tîm Craidd TraCC yn Aberystwyth yn darparu cymorth a chyngor i'r awdurdodau lleol a Bwrdd TraCC fel y bo'r gofyn.

Yn yr haf, bydd awdurdodau lleol TraCC yn mynd ati i ddatblygu'r Cynllun Cyflawni arfaethedig ar gyfer 2012/13.

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw'r consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer canolbarth Cymru.  Mae'n bartneriaeth wirfoddol rhwng tri awdurdod lleol yn y rhanbarth - Ceredigion, Gwynedd a Phowys.  Cyhoeddodd TraCC ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol cyntaf ym mis Medi 2009.  Cefnogir TraCC gan Dîm Craidd o swyddogion sy'n gweithio yn swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion yng Nghanolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE.  Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan TraCC: www.tracc.gov.uk neu drwy anfon e-bost at chris.wilson@tracc.gov.uk

TraCC (dan nawdd Ceredigion)

  Dosraniad Cyfalaf CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Refeniw CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 2011-12 (£miliwn) Cyfanswm Dosraniad 2011-12 (£miliwn)
Gwasanaethau Gweinyddu'r Consortiwm   0.150   0.150
Rheoli a Monitro'r Rhaglen 0.080     0.080
Datblygu Cynlluniau 0.100     0.100
Cyfnewidfa Wledig / Parcio a Rhannu 0.026     0.026
Cyfnewidfeydd Cludiant Cyhoeddus / Cysylltiadau 0.165     0.165
Gwella Gorsafoedd Rheilffordd 0.050     0.050
Prosiectau sydd a wnelont ag Adfywio 0.020     0.020
Cyfanswm 0.441 0.150   0.591

Ceredigion

  Dosraniad Cyfalaf CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Refeniw CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 2011-12 (£miliwn) Cyfanswm Dosraniad 2011-12 (£miliwn)
Trafnidiaeth Integredig *        
* Porth Teithwyr Aberystwyth 0.400     0.400
* Cam 2 Bwcabus (Gwasanaeth Cyswllt Traws Cymru) 0.260     0.260
Priffyrdd *        
* A486 Post Bach i Synod Inn 0.234     0.234
Cynlluniau Diogelwch y Ffyrdd     0.176 0.176
Cyfanswm 0.894   0.176 1.070

Gwynedd (Meirionnydd)

  Dosraniad Cyfalaf CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Refeniw CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 2011-12 (£miliwn) Cyfanswm Dosraniad 2011-12 (£miliwn)
Cerdded a Beicio *        
* Cysylltiadau Trafnidiaeth Cynaliadwy Canolfan Rhagoriaeth Eryri 0.030     0.030
* Ffordd Aml-ddefnydd Pont Dysynni 0.025     0.025
* Llwybr Tegid, y Bala 0.150     0.150
Priffyrdd *        
* Cynllun Adnewyddu Pont Briwet, Penrhyndeudraeth 1.100     1.100
Cynlluniau Diogelwch y Ffyrdd     0.077 0.077
Cyfanswm 1.305   0.077 1.382

Powys

  Dosraniad Cyfalaf CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Refeniw CTRh 2011-12 (£miliwn) Dosraniad Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd 2011-12 (£miliwn) Cyfanswm Dosraniad 2011-12 (£miliwn)
Priffyrdd *        
* B4250 Aberhonddu Goleuadau Traffig a Chyffordd Newydd 0.040     0.040
Diogelwch y Ffyrdd     0.276 0.276
Cyfanswm 0.040   0.276 0.316