Cysylltiadau | Sitemap | English  

Mae 8 cam i'r broses o Lunio Cynllun

Lle i ddechrau wrth gynhyrchu Cynllun Teithio:


Mae 8 cam i'r broses o gynhyrchu Cynllun Teithio llwyddiannus. Bydd rhannu'r gwaith yn ddarnau llai yn gwneud y broses gyfan yn haws ac yn rhoi canlyniad gwell.

Yn gyntaf;

 • Casglu gwybodaeth am eich safle.
 • Casglu gwybodaeth am y prif faterion e.e. diffyg lle parcio, y gred bod diffyg bysiau, materion recriwtio.
 • Cyfeirier at yr 8 cam.

Lawrlwythwch gopi o'r 'The Essential Guide to Travel Planning' yma. Trwy ddilyn y camau isod a chyfeirio at y canllaw hanfodol, byddwch yn ei chael hi'n hawdd i ddatblygu eich Cynllun Teithio eich hun.

 


Cam 1 - Sicrhau Cefnogaeth Uwch Reolwyr

 
Mae llwyddiant eich Cynllun Teithio yn dibynnu ar gael cefnogaeth yr Uwch Reolwyr a hynny o'r cychwyn gan y byddwch angen iddynt:

 • Arwain trwy esiampl
 • Cyllido'r Cynllun Teithio
 • Sicrhau bod y staff yn cael eu rhyddhau o'r gwaith i lunio'r Cynllun Teithio
 • Cefnogi a chaniatau unrhyw newidiadau mewn arferion gwaith a achosir yn sgil gweithredu'r cynllun.


I sicrhau eich bod yn llwyddo i gael cefnogaeth uwch reolwyr dylech baratoi achos busnes cadarn dros weithredu Cynllun Teithio. Gallai hynny gynnwys darparu enghreifftiau o'r materion a'r problemau sy'n rhaid eu newid megis:

 • Problemau Parcio
 • Problemau Recriwtio
 • Athreuliad uchel (trosiant staff )
 • Materion presenoldeb
 • Ysgogi staff


Dylid hefyd nodi manteision ariannol a chymdeithasol cynllun teithio a'i hwylustod i weithwyr.


Cam 2 - Clustnodi rolau a chyfrifoldebau

 
Mae llwyddiant eich cynllun teithio yn dibynnu i raddau helaeth ar gael unigolyn penodol i ofalu am y cynllun teithio a'i yrru ymlaen. Dylai'r unigolyn hwn gydlynu'r gwaith gyda'r gweithwyr a'r cyflogwyr er cynhyrchu'r cynllun teithio mwyaf effeithiol.

Enw'r unigolyn hwn fyddai 'Cydlynydd y Cynllun Teithio' a byddai'n gyfrifol am y canlynol:

 • Rheoli'r Cynllun Teithio 
 • Y cyswllt cyntaf ar gyfer materion yn ymwneud â theithio 
 • Cyflwyno mentrau newydd 
 • Bod yn gyfrifol am y mentrau hyn 
 • Ysgogi eraill
 • Trefnu cyfarfodydd, grwpiau llywio, gweithgorau, grwpiau ffocws a rhwydweithio gyda chydlynwyr eraill mewn sefydliadau eraill.
 • Sicrhau bod y cynllun teithio'n cael ei weithredu
 • Monitro effeithiolrwydd y cynllun a'r adborth.


Cam 3 - Cynnal asesiad o'r safle a'r cyfleusterau

 
Mae'r amser a dreulir yn llenwi'r ddogfen hon yn bwysig gan ei fod yn ddull o glustnodi'r hyn sy'n peri rhwystr i ddefnyddio dulliau eraill o drafnidiaeth heblaw un person mewn un car. Drwy gynnal asesiad o'r safle byddwch yn gallu clustnodi'r cyfleusterau sydd ar gael a'r rhai sydd angen eu diweddaru.

 • Mesur tagfeydd a pharcio ar y safle ac o'i gwmpas 
 • Archwilio polisi'r cwmni er gweld sut y mae'r polisi yn dylanwadu ar y modd teithio a ddewisir 
 • Edrych ar y cyfleusterau beicio ar gyfer beicwyr pob tywydd 
 • Edrych ar y mynediad i gerddwyr 
 • Cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus a lleoliad llochesi bws

Efallai y byddwch yn gallu clustnodi ambell i 'ateb cyflym' o gynnal yr arolwg hwn.


Cam 4 - Cynnal Arolwg o Ddulliau Teithio y Staff

 
Drwy gynnal arolwg neu holiadur o ddulliau teithio y staff bydd gennych fan cychwyn ar gyfer monitro yn y dyfodol. Cewch wybod faint o yrwyr sy'n teithio i'ch safle ar eu pennau eu hunain a hefyd bydd yr ymatebion a gewch yn clustnodi rhai 'atebion cyflym' a thargedau hirdymor i'w cyflawni'n raddol.

Dylai holiaduron gynnwys cwestiynau sy'n ymwneud yn unig a'r ymarferiad a dylent os yw'n bosib fod ar ffurf gyfrifiadurol neu ar y rhyngrwyd i'ch helpu i'w dadansoddi.


Cam 5 - Cynnal archwiliadau teithio

 
Bydd hyn yn rhoi'r darlun ehangach i chi os bydd angen a gallai gynnwys:

 • Teithiau Busnes
 • Teithiau gan Ymwelwyr
 • Trefniadau fflyd neu logi ceir

Bydd canlyniadau'r archwiliad hwn yn rhoi mannau cychwyn i chi cyn bod unrhyw gamau neu fesurau yn cael eu rhoi ar waith.


Cam 6 - Clustnodi Amcanion, targedau a dangosyddion

 
Rhaid cael Amcanion a thargedau os yw'r cynllun teithio yn mynd i lwyddo.

Dylai'r targedau fod yn fesuradwy a chyraeddadwy

 • Yr amcanion yw nod y cynllun
 • Mi ddylid gosod targedau nes y bydd yr holl arolygon wedi’u dadansoddi

 

Cam 7 - Clustnodi mesurau

 
Clustnodi eich pecyn o fesurau a ddylai gynnwys cymhellion i annog pobl i newid eu harferion teithio. Rhaid cael cymysgedd o'r abwyd a'r ffon os yw'r cynlluniau teithio'n mynd i lwyddo.

 • Clustnodi atebion cyflym a gweithio ar y rheiny yn gyntaf
 • Gellir annog pobl i gerdded a beicio drwy hyrwyddo'r manteision iechyd, cynnig benthyciadau di-log ar gyfer prynu beic ac offer  diogelwch, darparu loceri a pharcio diogel ar gyfer beiciau, ac ati.
 • Gellir annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus drwy ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf i staff am y gwasanaethau. Hysbysebu gwefan Traveline Cymru www.traveline.org.uk a’u rhif ffôn, 0871 200 22 33. 
 • Trefnu tocynnau teithio rhad i staff i’w defnyddio ar fysiau.

Dosbarthu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus i bob ymwelydd ag aelod o staff

 • Rhannu ceir, hyrwyddo'r cynllun rhannu ceir drwy'r wefan ddi-dal  www.rhannucarcc.com , trefnu cynllun wrth gefn mewnol i fynd a chi adref os bydd salwch neu argyfwng mewn perthynas a rhanwyr ceir, beicwyr, cerddwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Gweithio gartref lle bo hynny'n bosib er lleihau nifer y ceir ar y safle
 • Meysydd parcio i gynnwys lleiniau wrth ymyl yr adeilad ar gyfer ceir a rennir a phobl anabl.


Cam 8 (ac ymlaen) - Monitro

 
Er gwirio llwyddiant parhaus eich cynllun teithio bydd angen i chi fonitro'r sefyllfa o'r dechrau a pharhau i fesur y llwyddiant. Mae'n bwysig i benderfynu ar y canlynol :

 • Y dulliau teithio yr ydych am ganolbwyntio'n fwyaf arnynt?
 • Pwy fydd yn gyfrifol am y gwaith monitro?
 • Sut yr ymgymerir a'r monitro?
 • Pa mor aml y bydd y sefyllfa'n cael ei monitro?
 • Sut fydd y wybodaeth yn cael ei bwydo i'r staff?
 • Gall canlyniadau adlewyrchu'r dulliau monitro sydd angen eu newid.
 • Efallai y bydd yn rhaid canolbwyntio ar faterion eraill.

Mae darparu adborth i staff yn bwysig ac mae sawl dull o wneud hynny:

 • Drwy'r fewnrwyd
 • Newyddlen
 • Hysbysfyrddau
 • Grwpiau ffocws
 • E-bost

[Translate to Cymraeg:] The 8 Stages in Setting up a Travel Plan

[Translate to Cymraeg:]

Where do I start in producing a Travel Plan:

There are 8 steps to producing a Successful Travel Plan. Breaking these down into bite size chunks will make the whole process much easier and produce the best results.

Firstly;

 • Collect information about your site.
 • Collect information on the main issues e.g. lack of parking, perceived lack of buses, recruitment issues.
 • Refer to the 8 steps.

You will need a copy of 'A Travel Plan Resources Pack for Employers'. This can be ordered directly from Transport Energy and is completely free of charge by contacting the Transport Energy Helpline on 0845 6021425 or down load it from their website www.transportenergy.org.uk/bestpractice/

Each step described below refers to a section in the book 'A Travel Plan Resources Pack for Employers'. By following the steps and referring to the book you will find it easy to develop your own Travel Plan.

 

Step 1 - Secure Senior Management Support

 It is imperative for the success of your Travel Plan to seek Senior Management support from the onset as you will need them to:

 • Lead by example
 • Fund the Travel Plan
 • Secure the release of staff time for work concerned with the travel plan
 • To give backing and go ahead for any changes in working practices that comes about from implementing the plan.

To ensure that you are successful in securing the support of senior management you should provide a sound business case for implementing a Travel Plan. These could include providing examples of the issues and problems needing change such as:

 • Parking Problems
 • Recruitment Problems
 • High attrition (staff turnover)
 • Attendance issues
 • Motivation of Staff

It is also important to point out the financial, social and employee friendly benefits that a travel plan provides.

 

Step 2 - Identify roles and responsibilities

It is important for the success of your travel plan to have in place a dedicated resource to look after and drive the travel plan forward. This person should be a co-ordinator to work with the employees and employer to provide the most effective travel plan.

The individual would be known as the 'Travel Plan Co-ordinator' and have responsibility for the following:

 • Manage the Travel Plan
 • Be the first point of contact for travel related issues
 • Introduce new initiatives
 • Be responsible for these initiatives
 • Motivate others
 • Organise meetings, steering groups, working groups, focus groups and network with other co-ordinators from other organisations.
 • Ensure delivery of the travel plan
 • Monitor effectiveness of plan and feedback.

Step 3 - Undertake a site and facilities assessment

The time spent filling in this document is important, as it is a means of identifying the barriers to alternative modes of transport compared to solo car use. By carrying out a site assessment you will identify what facilities are available and which need updating.

 • Measure congestion and parking in and around site
 • Check out company policy to identify how policy influences a persons choice of mode
 • Check cycle facilities for all weather cyclists
 • Check pedestrian access
 • Include up to date public transport information and location of bus shelters

You may be able to identify some 'quick wins' from carrying out this survey.

 

Step 4 - Undertake a Staff Travel Survey

By carrying out a staff travel survey or questionnaire you will have a starting point for future monitoring. You will know how many drivers travel alone to your site and also from the answers given be able to identify some quick wins, and longer term phased goals.

Questionnaires should only contain questions relevant to the exercise and should if possible be computer/intranet based to help you in the analysis.

 

Step 5 - Undertake travel audits

Here you can look at the broader picture if necessary, these could include:

 • Business Travel
 • Travel by Visitors
 • Fleet or loan car arrangements

The findings from this will give you your starting points before any actions or measures have been put in place.  

Step 6 - Identify Objectives, targets and indicators

Objectives and targets are a must in terms of travel plan success.

Targets should be measurable and set at a level that is achievable

 • Objectives are the aims of the plan
 • Targets should only be set after all surveys have been analysed

 

Step 7 - Identify measures

Identify your package of measures, these should include incentives to encourage modal shift. There needs to be a mixture of carrots and sticks to help with the travel plans success.

 • Identify quick wins and work on these first.
 • Walking and cycling can be encouraged through, promotion of health benefits, offering interest free loans for bike and safety wear, providing lockers and secure cycle parking etc.
 • Public transport can be encouraged through up to date information being available to all staff. Traveline Cymru web site www.traveline.org.uk and telephone number 0871 200 22 33being advertised.
 • Staff discount tickets for use on buses.

Give out public transport information to all visitors and staff

 • Car sharing, promote car sharing via free to use www.midwalescarshare.com having a back up in house emergency get you home scheme in place in case of sickness or emergency for car sharers, cyclists,walkers and public transport users.
 • Home working where possible to reduce cars on site
 • Car parking to include carshare spaces and disabled spaces near to the building.

 

Step 8 (and ongoing) - Monitoring

To check on the continuous success of your travel plan you will need to monitor from the start and continue to measure success. It is important to decide on the following :

 • Which travel modes are you going to concentrate on the most?
 • Who is going to be responsible for the monitoring?
 • How will the monitoring be carried out?
 • How often would you carry out monitoring?
 • How will the information be fed back to staff?
 • Results can reflect what methods of monitoring need to be changed. Focus on different issues may be necessary.

Feedback to staff is important and can be carried out in several ways:

 • Via the intranet
 • Newsletter
 • Notice Boards
 • Focus groups
 • E mail