Cysylltiadau | English  

Cynllun Cludiant Rhanbarthol TraCC Ymgynghoriad Cyhoeddus Hydref 2008

Yn ystod  Hydref  2008, cynhaliodd TraCC ymgynghoriad cyhoeddus ynglyn a'r  Cynllun Cludiant Rhanbarthol .  Yr ydym yn ddiolchgar i bawb a gymerodd amser i ymateb.

Derbyniwyd 2,353 holiadur wedi eu cwblhau oddi wrth aelodau o'r cyngor ynghyd a nifer fawr o lythyron, e-byst a galwadau teliffon a sylwadau ac awgrymiadau defnyddiol iawn eraill.  Cydnabuwyd derbyn sylwadau mwy manwl.

Y gwelliannau yr hoffai'r rhan fwyaf o rai a oedd yn ymateb eu gweld yw  mwy a gwell gwasanaethau cludiant i deithwyr a gwella Cefnffyrdd sirol a rhai'r Cynulliad Cenedlaethol (e.e. eu gwneud yn fwy diogel a chaniatau i draffig lifo'w well).

Drwy'r Cynllun Cludiant Rhanbarthol mae TraCC yn medru gwneud cais i Lywodraeth Cynulliad Cymru am arian Cyfalaf i wella ffyrdd sirol ond bydd angen i Lywodraeth Cynulliad Cymru ddarparu rhagor o arian cyfalaf i wella ei Chefnffyrdd ei hunan a rhagor o arian Refeniw i awdurdodau lleol a chwmnïau trenau fel y gallant redeg mwy o fysiau, trenau a chludiant cymunedol.

Ar ol cyflwyno drafft arall ('Dros Dro') o'r Cynllun Cludiant Rhanbarthol i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Rhagfyr  2008, mae TraCC yn awr yn gweithio gyda budd-ddeiliaid er mwyn sicrhau bod y sylwadau a'r awgrymiadau a wnaethpwyd yn ystod yr ymgynghoriad ym mis Hydref 2008 yn cael eu cynnwys yn y fersiwn terfynol o'r Cynllun Cludiant Rhanbarthol a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Medi  2009.

Yr ydym yn gwahodd sylwadau ynglyn a'r drafft Cynllun Cludiant Rhanbarthol presennol  ond cofiwch oherwydd y terfynau amser tyn sydd gennym, ni fydd rhai o'r pethau defnyddiol a ddywedoch chi/eich sefydliad yn Hydref 2008 wedi ymddangos eto yn y drafft presennol.  

TRACC Cyfanswm y Bobl

862 K