Cysylltiadau | English  

TraCC yn lansio drafft o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (Ionawr 2009)

Yn ddiweddar mae Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) wedi cyflwyno drafft o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol 'Dros Dro' i Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Nod y drafft o'r Cynllun yw mynd i'r afael a phroblemau trafnidiaeth yng nghanolbarth Cymru, yn cynnwys gwella mynediad at wasanaethau, lleihau allyriadau CO2 sydd a wnelo a thrafnidiaeth, a chreu system drafnidiaeth sy'n cefnogi'r economi leol.

Paratowyd Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol 'Dros Dro' TraCC dan arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac wrth weithio'n agos a rhanddeiliaid a'r cyhoedd.  Dogfen ddrafft yw'r Cynllun ar hyn o bryd ac mae TraCC yn croesawu sylwadau ar y drafft diweddaraf.  Cyflwynir y Cynllun terfynol ddiwedd mis Medi 2009, a daw i rym ym mis Ebrill 2010.

Mae drafft y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn ddogfen gynnig ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn system drafnidiaeth canolbarth Cymru sy'n cynnwys drafft o Raglen Bum Mlynedd sydd i gychwyn ym mis Ebrill 2010.  Mae TraCC yn ceisio am arian ychwanegol ar gyfer gwelliannau i'r rheilffyrdd a'r cefnffyrdd drwy Gynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Er hyn, mae Cadeirydd TraCC, y Cynghorydd Ray Quant, yn rhybuddio:

"Yr unig ffordd y bydd Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC yn gallu gwneud gwelliannau sydd yn fawr eu hangen o ran trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru, yw bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cefnogi'r lefel o fuddsoddi cyfalaf a bennir yn Rhaglen TraCC ac yn cyfrannu rhagor o gyllid refeniw er mwyn galluogi awdurdodau lleol canolbarth Cymru i ddarparu mwy o fysiau, cefnogi cludiant cymunedol a chynnal a chadw ffyrdd, llwybrau troed a goleuadau stryd".

Yn ogystal a chyflwyno'r drafft diweddaraf o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol i Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae TraCC wedi cyflwyno ceisiadau am waith paratoadol ar y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, er mwyn galluogi TraCC i gyflwyno achosion busnes am wasanaethau tren a bws newydd o safon uwch, a gwella'r cyfleoedd cerdded a beicio yng nghanolbarth Cymru.  Gwneir ymdrech hefyd gan TraCC i sicrhau cyllid er mwyn cynyddu gallu'r Consortiwm i drosglwyddo'r Cynllun ac unioni'r cyllid a'r hyn a ddarperir i gonsortia rhanbarthol eraill yng Nghymru.

Bydd rhagor o wybodaeth a chopiau o ddrafft diweddaraf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gael yn fuan ar wefan TraCC, www.tracc.gov.uk, neu drwy e-bostio enquiries@tracc.gov.uk, galw 01970 633539 neu ysgrifennu at TraCC, 31 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QB.

NODIADAU I OLYGYDDION:

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC)

TraCC yw'r Consortiwm Trafnidiaeth Ranbarthol ar gyfer canolbarth Cymru, yn un o bedwar consortiwm trafnidiaeth ranbarthol yng Nghymru.  Partneriaeth yw TraCC rhwng y tri awdurdod lleol yng nghanolbarth Cymru - Ceredigion, Gwynedd a Phowys.  Sefydlwyd TraCC fel Cyd-bwyllgor gyda Bwrdd o dan y ddeddfwriaeth llywodraeth leol berthnasol, a'i Gadeirydd ar hyn o bryd yw'r Cynghorydd Sir Ray Quant, yr Aelod ar gyfer etholaeth Y Borth, Ceredigion.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan TraCC: www.tracc.gov.uk, e-bostiwch: enquiries@tracc.gov.uk, galwch 01970 633539 neu ysgrifennwch at TraCC, 31 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QB.