Cysylltiadau | Sitemap | English  

Bwrdd TraCC

Yng nghyfarfod Bwrdd Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (Trac) ar Fehefin 4ydd 2010, bu i'r Cynghorydd Sir Trevor Roberts (Barmouth, Gwynedd)

Gael ei ethol yn Gadeirydd gan gymryd yr awenau oddi wrth y Cynghorydd Sir Ray Quant (Borth, Ceredigion). Etholwyd y Cynghorydd Sir Geraint Hopkins (Gwernyfed, Powys) fel is-gadeirydd.  Bydd y ddau yn gwasanaethu am gyfnod o ddwy flynedd.

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (Trac) yw partneriaeth cludiant rhanbarthol yr awdurdodau lleol ar gyfer Canolbarth Cymru (Ceredigion, Powys a rhanbarth Meirionnydd o Wynedd).  Yn dilyn cyhoeddi ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol cyntaf ym mis Medi 2009 mae Trafnidiaeth Canolbarth Cymru a'i awdurdodau lleol yn gweithio gyda'i gilydd ar nifer o gynlluniau a phrosiectau a ariennir drwy Raglen Gyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.  Bydd y rhain yn cynnwys:

  • Gwelliannau i gyfleusterau cyfnewidfa bysiau a thenau ar draws Canolbarth Cymru;
  • Llwybrau cerdded a seiclo gwell a newydd ar draws Canolbarth Cymru;
  • Grant i gwmnïau cludiant cymuned fel y gallant redeg gwell gwasanaethau neu wasanaethau newydd;
  • Cyfrannu tuag at waith dylunio er mwyn darparu pont rheilffordd a ffordd newydd ym mhont Briwet, Penrhyndeudraeth;
  • Cyfrannu at Cei Dev er mwyn darparu prosiect newydd trenau a ffyrdd Cei newydd;
  • Arian i gynorthwyo awdurdodau lleol Trafnidiaeth Canolbarth Cymru i ddatblygu cynlluniau newydd ac i Drafnidiaeth Canolbarth Cymru ymgymryd â gwaith monitro ac ymchwilio; a
  • Chynnal rhaglen i gynlluniau teithio cynaliadwy ar draws Canolbarth Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.tracc.gov.uk, e-bost: enquiries@tracc.gov.uk neu ffoniwch: 01970 633431.

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh) TraCC

Mae Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) wedi cyflwyno ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol cyntaf i Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Lluniwyd y Cynllun yn unol a chyfarwyddyd Llywodraeth y Cynulliad ac yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghori, yn gwrando ar farn a syniadau rhanddeiliaid, partneriaid a'r cyhoedd.

Cynllun statudol yw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, sy'n pennu strategaeth drafnidiaeth integredig a chynaliadwy ar gyfer canolbarth Cymru.  Mae hefyd yn ddogfen gynnig i'r Llywodraeth, gyda Rhaglen Bum Mlynedd o Fuddsoddi Cyfalaf ar fin cychwyn ym mis Ebrill 2010. 

Sut i weld Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC

Gellir lawrlwytho Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC a'r dogfennau cysylltiedig drwy roi clic ar y dolenni cyswllt isod.

Mae copi o'r dogfennau ar gryno-ddisg ar gael yn rhad ac am ddim o Swyddfa TraCC.  Mae copiau caled wedi'u rhwymo o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r Atodiadau cysylltiedig ar gael am £5.00 yr un (sef £10.00 am gopi o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r Atodiadau cysylltiedig).  Anfonwch dal ymlaen llaw, gan wneud sieciau'n daladwy i 'TraCC RTP', i: Swyddfa TraCC, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE.

Mae copiau o'r dogfennau ar gael ar ffurf Print Bras neu Sain yn ol y gofyn.

Crynodeb Gweithredol

Taflen Wybodaeth

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC

CYLLID YCHWANEGOL AR GYFER GWASANAETHAU CLUDIANT CYMUNEDOL HANFODOL YNG NGHANOLBARTH CYMRU

Datganiad i'r wasg (Ebrill 2010)

Mae Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru (CTA Cymru), yn gweithio mewn partneriaeth â TraCC, Consortiwm Cludiant Rhanbarthol yr awdurdod lleol ar gyfer Canolbarth Cymru a Chymdeithasau Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion a Phowys, wedi llwyddo i sicrhau y bydd gwerth £100,000 o gyllid ychwanegol ar gael i weithredwyr cludiant cymunedol lleol yng Nghanolbarth Cymru yn ystod 2010-11.

Mae’r arian yn rhan o’r setliad cyllid cyfalaf a ryddhawyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella cludiant integredig a hygyrch yng Nghanolbarth Cymru ac yn cefnogi cais a wnaed gan TraCC yn ei Gynllun Cludiant Rhanbarthol (CCRh).

Bydd y Grant Gwella Cyfalaf Cludiant Cymunedol ar gael i weithredwyr ar raddfa cyllido 75% yn y flwyddyn gyntaf yma a bydd ar gael er mwyn prynu cerbydau newydd neu ail law, addasu cerbydau, meddalwedd cludiant ac eitemau cyfalaf eraill. Mae’n rhaid i weithredwyr allu dangos eu bod yn rhedeg cynlluniau o fantais gymunedol a chymdeithasol ar sail ddielw, ar drwydded adran 19 neu 22 ac yn cefnogi nodau ac amcanion CCRh TraCC a Chynllun Trafnidiaeth Genedlaethol Llywodraeth y Cynulliad.

Mae ffurflenni cais a nodiadau canllaw ar gael gan CAVO, PAVO a Chyngor Gwynedd (ar gyfer gweithredwyr ym Meirionnydd yn unig) a dylid eu dychwelyd erbyn 31 Mai.

Dywedodd Betsan Caldwell, Cyfarwyddwr Cymru y CTA "Rwyf wrth fy modd fod Cynllun Cludiant Rhanbarthol TraCC yn cydnabod rôl bwysig Cludiant Cymunedol (CC) yn yr ardal a’i fod wedi cytuno i ddarparu cyllid cyfalaf mawr ei angen ar gyfer gweithredwyr CC yng Nghanolbarth Cymru. Mae CTA Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r pedwar Consortiwm ar draws Cymru dros y blynyddoedd diwethaf yma i geisio sicrhau y bydd cyllid tebyg ar gael yn y rhanbarthau eraill hefyd."

Ychwanegodd Chris Wilson, Cydlynydd TraCC "Mae tri awdurdod lleol Canolbarth Cymru’n dal i gydnabod y rôl bwysig y gall Cludiant Cymunedol ei chyflawni ochr yn ochr â gwasanaethau cludo teithwyr mwy confensiynol yn y rhannau gwledig o Gymru. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn gwella mynediad cynaliadwy i wasanaethau hanfodol a chyfleoedd i bawb. Mae TraCC yn hapus iawn i fedru cynnig y cyllid ychwanegol yma ac i weithio mewn partneriaeth â CTA Cymru a’r sector gwirfoddol."

Bydd swyddogion CC, Rod Bowen yn CAVO, Sarah Leyland-Jones yn PAVO a Malcolm Cowtan yng Nghyngor Gwynedd yn darparu cefnogaeth i ddarpar ymgeiswyr yn eu hardaloedd unigol, er mwyn sicrhau bod ceisiadau lleol yn gymwys ac yn unol â gweledigaeth CCRh TraCC. Dylai gweithredwyr gysylltu ag un o’r cyrff hyn am gymorth yn y lle cyntaf.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Betsan Caldwell ar 01792 844290 neu betsan@ctauk.org neu Chris Wilson ar 01970 633431 neu chris.wilson@tracc.gov.uk

TraCC Capital Allocation 2010-11

Datganiad i'r wasg (Ebrill 2010)

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) submitted its first Regional Transport Plan (RTP) to the Welsh Assembly Government in September 2009.  The RTP was prepared in accordance with Assembly Government guidance and is the product of extensive consultation, listening to the views and ideas of stakeholders, partners and the public.

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) is the local authority Regional Transport Consortium for the Mid Wales Region and is a partnership between the three Mid Wales local authorities of Ceredigion, Gwynedd and Powys.  The RTP is a statutory plan which sets out an integrated and sustainable transport strategy for Mid Wales and is a bidding document to Government with a Five Year Programme for Capital investment to commence in April 2010.   

The TraCC RTP was approved by the Minister for Economy and Transport in December 2009 and following submission of the Capital programme for 2010/11, the Chair of TraCC, County Councilllor Ray Quant, has received confirmation of the availability of funding up to £3.014 Million. This settlement represents a 13.7% share for TraCC of the funding made available to the four regional transport partnerships in Wales for their RTPs.

The Capital funding will allow the three Mid Wales local authorities to progress a number of important schemes and projects that will deliver integrated, sustainable and healthier forms of transport and travel.  Projects approved for funding by the Minister include improvements to waiting and interchange facilities at the bus and rail stations in Aberystwyth, new cycle and walking  routes and cycle parking facilities at a number of locations across Mid Wales, design and preparatory work to replace the existing Pont Briwet road and rail bridge at Penrhyndeudraeth, a Community Transport Capital Enhancement Grant Programme, regional promotion of sustainable travel and preparatory work for projects to go ahead in 2011/12 and beyond.

County Councillor Ray Quant, TraCC Chair welcomed the announcement ‘This is very good and welcome news for all of us here in Mid Wales and is a reward for the hard work that has gone on within TraCC and by a number of stakeholders and partners in support of TraCC. This is on top of other exciting news about the designation of Aberystwyth as a Sustainable Travel Centre and other announcements regarding funding for Safe Routes in Communities and local bus services.’

TraCC organised a meeting of its Regional Transport Stakeholder Forum on 16th April in Aberystwyth to share the good news with a broad cross-section of key stakeholders and interested parties and to hear presentations on the development of a first TraCC Rail Strategy and passenger transport interchanges, Aberystwyth Sustainable Travel Centre, community transport and Assembly Government future plans for the TrawsCambria longer distance bus and coach network. 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC

Datganiad i'r Wasg (Hydref 2009)

Atodiad: Aelodau Bwrdd TraCC yn cyflwyno copiau o'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol i Elin Jones AC, Mick Bates AC a Lisa Francis.

Mae Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) wedi cyflwyno ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol cyntaf i Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Lluniwyd y Cynllun yn unol a chyfarwyddyd Llywodraeth y Cynulliad ac yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghori, yn gwrando ar farn a syniadau rhanddeiliaid, partneriaid a'r cyhoedd.

Yn ddiweddar cyfarfu Bwrdd TraCC gydag Aelodau Cynulliad i gyflwyno cynnwys y Cynllun a chodi ymwybyddiaeth ynghylch materion allweddol, yn cynnwys parodrwydd y Llywodraeth i ddarparu cyllid er mwyn caniatau awdurdodau lleol TraCC i gyflawni Rhaglen Bum Mlynedd y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.

Cynllun statudol yw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, sy'n pennu strategaeth drafnidiaeth integredig a chynaliadwy ar gyfer canolbarth Cymru.  Mae hefyd yn ddogfen gynnig i'r Llywodraeth, gyda Rhaglen Bum Mlynedd o Fuddsoddi Cyfalaf ar fin cychwyn ym mis Ebrill 2010.  Roedd gofyn i TraCC gynnwys tair lefel o'r Rhaglen yn y Cynllun, yn amrywio o raglen 'gwneud y lleiafswm' sy'n gofyn am gyfanswm o £55 miliwn dros bum mlynedd, i raglen 'newid sylweddol' a fydd yn gofyn am gyfanswm o £100 miliwn.

Mae TraCC yn gofyn am £9 miliwn yn 2010/11, gyda'r swm mwyaf (£5.58 miliwn) yn cael ei ddefnyddio i gwblhau cynllun Ffordd Gyswllt De Ceredigion (cynllun sydd eisoes wedi sicrhau Grant Trafnidiaeth) a'r gweddill yn mynd at gyflawni gwelliannau cludiant teithwyr (£625,000), cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy a gwelliannau hygyrchedd (£1.23 miliwn) yn ogystal a chynllunio i'r dyfodol a rheoli'r rhaglen (£270,000).

Rhybuddia'r Cynghorydd Sir Ray Quant, Cadeirydd TraCC: 'Dim ond wrth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth y Cynulliad gefnogi'r lefelau o fuddsoddiad a bennir yn Rhaglen Gyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol y gall y cynllun hwnnw ddod a gwelliannau sydd ddirfawr eu hangen o ran trafnidiaeth yng nghanolbarth Cymru.  Bydd cefn gwlad canolbarth Cymru hefyd angen gwell setliad o ran cyllid Refeniw er mwyn galluogi'r awdurdodau lleol i weithredu mwy o fysiau, cynorthwyo cludiant cymunedol a chynnal a chadw eu ffyrdd, eu llwybrau troed, eu llwybrau beiciau âu goleuadau stryd.'

Disgwylir i Lywodraeth y Cynulliad benderfynu ym mis Ionawr 2010 ar y swm o gyllid a fydd ar gael i TraCC.  Mae Llywodraeth y Cynulliad hefyd wedi lansio ei Gynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol sy'n egluro'i argymhellion ar gyfer gwella Cefnffyrdd a Rheilffyrdd, ac wrthi'n ymgynghori a'r cyhoedd yn ei gylch.