Cysylltiadau | English  

Cynlluniau Teithio

Beth Yw Cynllun Teithio?

Gyda mwy o geir ar y ffordd nag erioed o'r blaen, mae tagfeydd traffig ar gynnydd. Y prif gyfranwyr yw rhieni yn mynd ⒵ plant i'r ysgol a phobl yn teithio i'r gweithle ac oddi yno.

Mae Cynlluniau Teithio yn dod yn fwy fwy pwysig i leihau'r effaith mae traffig yn ei gael ar gludiant cyhoeddus, y system ffyrdd, y gymuned leol a defnyddwyr eraill y ffyrdd.

Cynlluniau Teithio i'r Gweithle

Cyfres o awgrymiadau yw Cynllun Teithio i?r Gweithle a'i nod yw annog gweithwyr sy'n teithio i'r gwaith ac oddi yno ynghyd chynnal busnes i ddefnyddio dulliau eraill o deithio.

Mae cynlluniau teithio'n cael eu hystyried yn amlach gyda nifer o ddatblygiadau newydd fel rhan o'r rheoliadau cynllunio. Mae'r cynlluniau teithio yn darparu cyfle i ddatblygwyr a sefydliadau i ddangos sut maent yn bwriadu lleihau'r effaith y bydd eu staff, teithiau busnes ac ymwelwyr yn ei gael ar y rhwydwaith ffyrdd presennol.

Mae cynlluniau teithio i'r gweithle yn cynnig nifer o fanteision gan gynnwys

Manteision i'r sefydliad-

 • Gostwng costau milltiroedd trafnidiaeth a milltiroedd busnes
 • Manteision o ran recriwtio a chadw staff trwy gynnig pecyn cyflogaeth gwell
 • Creu amgylchedd gwaith gwell rhwng y sawl sy'n gwneud penderfyniadau a'r gymuned leol.

Manteision i staff

 • Iechyd ac agwedd cyffredinol gwell trwy gerdded a seiclo.
 • Arbedion/cynilion posibl o ran amser a chostau.
 • Cydbwysedd gwell rhwng ymrwymiadau gwaith a chartref.
 • Diogelwch gwell ar y ffyrdd
 • Amrywiaeth ehangach o ddewisiadau teithio a ffyrdd eraill o weithio.

Manteision i'r gymuned

 • Gwelliannau posibl o ran y cludiant cyhoeddus a ddarperir.
 • Llai o bobl nad ydynt yn drigolion yn parcio mewn ardaloedd preswyl.
 • Ansawdd aer gwell
 • Gostyngiad yng nghyfanswm y swn a budreddi a gynhyrchir.
 • Diogelwch gwell ar y ffyrdd
 • Llai o dagfeydd traffig

Am ragor o wybodaeth ar lunio cynllun teithio yn eich gweithle, cysylltwch Cydlynydd Cynllun Teithio (enquiries@tracc.gov.uk / 01970 633900)

Cynlluniau teithio i'r ysgol

Mae cerdded i'r ysgol yn parhau i fod yn ffurf boblogaidd o deithio ond dros y 30 mlynedd diwethaf, mae'r niferoedd wedi gostwng. Dengys ymchwil fod teithiau i'r ysgol a wneir yn y car i gyfrif am 20% o draffig yn ystod yr awr frys. Yn aml, llai na milltir fydd pellter y daith i'r ysgol.

Bwriad y cynllun teithio i'r ysgol yw gostwng nifer y ceir a ddefnyddir i gludo plant i'r ysgol trwy gasgliad o fesurau.

Pri ffocws y cynllun teithio i?r ysgol yw-

 • gostwng damweiniau a pheryglon ar y daith i'r ysgol
 • annog rhieni a phlant i ddewis cerdded, seiclo, cludiant cyhoeddus fel eu ffyrdd o deithio.
 • Gwella eu hiechyd a?u ffitrwydd drwy gerdded a seiclo
 • Lleihau tagfeydd tra'ffig wrth giat yr ysgol.
 • Helpu plant i ddod yn gyfarwydd chludiant cyhoeddus a rhoi gwell ymwybyddiaeth o?r ffordd iddynt.

Manteision i ddisgyblion

 • Mae astudiaeth yn dangos fod disgyblion sy'n cerdded neu'n seiclo i'r ysgol yn cyrraedd yn fwy effro.
 • Annog disgyblion i ddatblygu eu hannibyniaeth a'u hyder.
 • Mae cerdded a seiclo yn cynyddu eu lefelau ffitrwydd.
 • Diogelwch gwell ar y ffyrdd.