Cysylltiadau | Sitemap | English  

CONSORTIWM TRAFNIDIAETH CANOLBARTH CYMRU (TRACC)

Cynhaliwyd cyfarfod diweddaraf Cydbwyllgor (Bwrdd) TraCC ar 25 Mehefin yn Llandrindod. Penderfynodd aelodau etholedig yr awdurdodau lleol barhau â’r Cydbwyllgor am 12 mis arall er mwyn cwblhau’r gofynion archwilio sy’n gysylltiedig â’r cyllid grant a ddarparodd Llywodraeth Cymru yn 2013/14, ac er mwyn cydweithio ar y Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pum Mlynedd newydd.

Meddai Cadeirydd TraCC, y Cynghorydd Alun Williams o Gyngor Sir Ceredigion: “Bydd cynrychiolwyr y gwahanol gynghorau’n dal i gwrdd yn rheolaidd i rannu gwybodaeth a hybu cydweithio. Yn benodol byddwn yn cydweithio i gyflawni’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol statudol, ar gyfer y tri chyngor yng Nghanol Cymru, a dylai hwnnw ddod i rym ym mis Ebrill 2015. Bydd hwn yn Gynllun ar y cyd ar gyfer yr ardal gyfan; edrychwn ymlaen at weithio gyda’n holl bartneriaid a rhanddeiliaid wrth ddatblygu ein uchelgeisiau ar gyfer prosiectau rhanbarthol yn y dyfodol, yn ogystal â gweithio gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wrth lenwi’r bylchau yng Nghanol Cymru.”

 

 

 

Cyfle ‘Unwaith Mewn Cenhedlaeth’ am dren bob awr

Mi fydd arolwg enfawr ar gyfer unigolion, busnesau, ac ymwelwyr ar draws canolbarth Cymru yn cychwyn ar y 5ed o Hydref. Nod  yr arolwg yw dangos yr angen am drên bob awr.

Mi all yr arolwg uchelgeisiol yma chwarae ròl allweddol drwy cyflwyno gwelliannau sylweddol i'r prif goridor trafnidiaeth o'r gorllewin i'r dwyrain yng Nghymru.

Mae'r arolwg sy'n cael ei gynnal gan Bwyllgor Rheilffordd yr Amwythig i Aberystwyth wedi ei gomisiynu gan y Gweinidog dros Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart.

Disgrifir yr arolwg fel un 'unwaith mewn cenhedlaeth' gan y Cyng. Mansel Williams, cadeirydd y pwyllgor. Dywedodd ef:

"Rydym ni wedi trafod y posibilrwydd o drên bob awr ar gledrau'r Cambrian am flynyddoedd. Mae'n ymrwymiad gan Llywodraeth Cymru i gyflwyno gwasanaeth well ac mae'r arolwg yma'n gyfle i ni ddangos yr angen mawr sydd am y gwasanaeth yma nawr, rhywbeth a fyddai’n wellhad sylweddol i'r lein bwysig yma.

"Mae yna filoedd ar filoedd o bobl a all fuddio o'r gwelliannau – myfyrwyr, bobl busnes, siopwyr, twristiaid, ymwelwyr – a'r gobaith yw y gallwn roi'r cyfle i bob un ohonynt gymryd rhan yn yr arolwg I gael dweud eu dweud. Mi all gwasanaeth mwy rheolaidd wella cysylltiadau i ardaloedd eraill i bobl leol, megis Caerdydd, Llundain a'r Gogledd, ac yn ogystal mi fuasai' gwasanaeth amlach gwneud hi'n ymarferol i fwy o bobl gymudo ar y trên."

Mi fydd yr arolwg ar gael ar hyd yr ardal sy'n cael ei wasanaethu gan gledrau'r Cambrian – o Bwllheli i Aberdyfi ar yr arfordir, ac o Aberystwyth i'r Amwythig ar y brif lein. Mi fydd diwrnodau agored yn cael eu trefnu mewn rhai ardaloedd lle bydd modd mynnu copi o'r holiaduron, ac mi fydd y cwbl ar gael ar lein hefyd.

Dros y pythefnos nesa' mi fydd cyfle i bobl gymryd rhan drwy lenwi holiadur. Mae busnesau a mudiadau mawr hefyd yn cael gwahoddiad i gymryd rhan.

Ychwanegodd Cyng. Williams: "Mi fydd y cwbl yn 'fyw' ar Hydref 5, a rwy'n annog bob un ohonoch I gymryd munud neu ddau i gwblhau holiadur syml iawn. Mae'r cwbl ar gael ar lein hefyd – www.midwalesrailsurvey.co.uk am fwy o fanylion.”

[Translate to Cymraeg:]

 

 

       
ABERYSTWYTH Gwasanaeth Twristiaeth Ceredigion, Ffordd y Môr 5 - 20 October 2013 Oriau agor arferol
ABERYSTWYTH Prifysgol Aberystwyth, Derbynfa 5 - 20 October 2013 09:00 - 17:00
BORTH Amgueddfa Gorsaf 5 - 20 October 2013 Oriau agor arferol
MACHYNLLETH Y Plas 5 - 20 Hydref 2013 09:00 - 17:00
NEWTOWN Llyfrgell 5 - 20 Hydref 2013 Oriau agor arferol
PORTHMADOG Llyfrgell 5 - 20 Hydref 2013 Oriau agor arferol
PWHELLI Llyfrgell 5 - 20 Hydref 2013 Oriau agor arferol
WELSHPOOL Nghanolfannau Croeso 5 - 20 Hydref 2013 09:00 - 17:00
SHREWSBURY "Market Hall" 9 Hydref 2013 09:00 - 16:00
BARMOUTH Swyddfa Orsaf Dwristiaeth 10 Hydref 2013 09:00 - 17:00
CAERSWS Gorsaf Ystafell Aros 12 Hydref 2013 09:00 - 17:00
SHREWSBURY "Darwen Centre" 12 Hydref 2013 09:00 - 16:00
SHREWSBURY "Pride Hill Centre" 12 Hydref 2013 09:00 - 16:00
HARLECH Pwll Nofio 14 Hydref 2013 09:00 - 17:00
TYWYN Eglwys y Bedyddwyr 14 Hydref 2013 09:00 - 17:00
SHREWSBURY "Market Square" 14 Hydref 2013 09:00 - 16:00
ABERDOVEY Y Sefydliad 19 Hydref 2013 10:00 - 14:00

 

 

 

Newyddion