Cysylltiadau | English  

Rhybudd Ymgynghoriad Cyhoeddus

Dan Adran 108 Deddf Trafnidiaeth 2000 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 mae gofyn i dri Awdurdod Lleol Canolbarth Cymru gynhyrchu Cynllun Trafnidiaeth Lleol.  Mae’r Cynllun wedi’i ddatblygu yn unol ⠑Chanllawiau i Awdurdodau Trafnidiaeth Lleol – Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2015’ (Mai 2014) Llywodraeth Cymru.  Mae'r Cynllun yn nodi Deilliannau arfaethedig y rhanbarth ac Ymyraethau Lefel Uwch ar gyfer trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Drafft Canolbarth Cymru 2015-2020

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Canolbarth Cymru
DRAFFT YMGYNGHORI

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Canolbarth Cymru "Equality Impact Assessment". DRAFFT YMGYNGHORI. Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

"Mid Wales Joint Local Transport Plan Strategic Environmental Assessment
Environmental Report
". Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

"Mid Wales Joint Local Transport Plan Habitats Regulations Assessment - Screening Report". Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae digwyddiadau ymgynghori’n cael eu cynnal yn y lleoliadau a ganlyn:

ABERHONDDU 3 Rhagfyr 2014 10:00 hyd 17:00 Cyngor Sir Powys, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, ABERHONDDU, Powys LD3 7HR
LLANDRINDOD 4 Rhagfyr 2014 10.00 hyd 18.00 Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, LLANDRINDOD, Pwys LD1 5LG
Y DRENEWYDD 5 Rhagfyr 2014 10.00 hyd 17.00 Cyngor Sir Powys, Y Parc, Y DRENEWYDD, Powys SY16 2NH
ABERAERON 8 Rhagfyr 2014 13.00 hyd 19.00 Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, ABERAERON, SA46 0PA
ABERYSTWYTH 9 Rhagfyr 2014 13.00 hyd 19.00 Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, Ceredigion SY23 3UE
DOLGELLAU 17 Rhagfyr 2014 13.00 hyd 18.00 Cyngor Gwynedd, Cae Penarlâg, DOLGELLAU, Gwynedd LL40 2YB

Adborth yr Ymgynghoriad

FFURFLEN ADBORTH YR YMGYNGHORIAD

Mae Awdurdodau Lleol Canolbarth Cymru yn dymuno derbyn eich adborth ar y CTLl ar y Cyd Drafft cyn paratoi’r Ddogfen Derfynol.  A wnewch chi lenwi’r ffurflen a'i rhoi mewn blwch sylwadau yn y digwyddiadau, ei dychwelyd ar e-bost i midwalesltp@hyderconsulting.com neu ei phostio at Janice Hughes, Hyder Consulting, HCL House, Parc Busnes Llaneirwg, Fortran Road, Caerdydd CF2 0EY erbyn 5 Ionawr 2015 os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth:

Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UE. hpw@ceredigion.gov.uk