Cysylltiadau | English  

Cyhoeddiadau

 

 

2017-18

 

 

 

2015-17

 

 

 

2014-15

Cynllun Trafnidiaeth Lleol Gweithdy Rhanddeiliaid

24/11/14-05/01/15

Gweithdy Rhanddeiliaid - Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Cynhaliwyd gweithdy ynghylch Cynllun Trafnidiaeth Lleol Canolbarth Cymru yn y Drenewydd ar 3 Hydref 2014. Mae copïau o’r cyflwyniad a roddwyd, ynghyd a’r nodiadau a gymerwyd, ar gael i’w lawrlwytho drwy glicio ar y dolenni canlynol.

Gweithdy Rhanddeiliaid - Cynllun Trafnidiaeth Lleol - cyflwyniad

Gweithdy Rhanddeiliaid - Cynllun Trafnidiaeth Lleol - materion a chyfleoedd

Gweithdy Rhanddeiliaid - Cynllun Trafnidiaeth Lleol - nodiadau

Rhybudd Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Drafft Canolbarth Cymru 2015-2020

YMGYNGHORIAD

24 Tachwedd 2014 i 5 Ionawr 2015

Strategic Environmental Assessment

Strategic Environmental Assessment
Mid Wales Joint Local Transport Plan

SEA Scoping Report

Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

Mid and North Wales - 2011 Journey to Work Analysis

"Mid and North Wales - 2011 Journey to Work Analysis" (18 MB)

Atodiad (9 MB)

"Brecon Journey to Work Analysis" (2 MB)

Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

DATGANIAD O’R CYFRIFON

DATGANIAD O’R CYFRIFON (Archwiliwyd) 2012-13

DATGANIAD O’R CYFRIFON (Archwiliwyd) 2013-14

.

 

 

Bws Rhanbarthol a Strategaeth Rhwydwaith Trafnidiaeth Gymunedol

Bws Rhanbarthol a Strategaeth Rhwydwaith Trafnidiaeth Gymunedol

.

 

 

AECOM Adroddiad Technegol

Taith - TraCC

AECOM

"North West & Mid Wales Integrated Transport Network"

Adroddiad Technegol

Atodiadau

p1-5, p6-10, p11-15, p16-20, p21-25,

p26-30, p30-35, p36, p37, p38, p39, p40, p41

 

2013-14

TraCC CTRh Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd 2012/13

Mae’n bleser gan Drafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) gyflwyno Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd (ABG) ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer blwyddyn ariannol 2012/13.

Hwn yw trydydd ABG TraCC ers i'w Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (2010-2015) gael cymeradwyaeth y Gweinidogion ym mis Rhagfyr 2009.

Mae’r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth o ba mor effeithiol yw rhaglen trafnidiaeth ranbarthol TraCC a pha mor fuddiol yw’r rhaglen i’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau a budd-ddeiliaid eraill. Fe’i paratowyd ar sail canllawiau Llywodraeth Cymru, sy’n pennu cynnwys a strwythur yr adroddiad.

Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd 2012/13

Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd 2012/13, Crynodeb Gweithredol

Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd 2012/13, Dogfennau Ychwanegol

 

 

Drafft Strategaeth Reilffyrdd Ranbarthol TraCC a’r Camau Gweithredu (Ionawr 2013)

Gweledigaeth TraCC ar gyfer rheilffyrdd y Canolbarth yw creu:

“Rhwydwaith a gwasanaethau rheilffyrdd modern, effeithiol, diogel, dibynadwy a hygyrch sy’n cefnogi bywyd cymunedol a thwf economi’r Canolbarth ac sy’n cynnig dewis amgen dilys yn lle teithio ar y ffyrdd, yn enwedig er mwyn teithio pellteroedd hirach yn y rhanbarth, i’r rhanbarth ac ohono.”

Drafft Strategaeth Reilffyrdd Ranbarthol TraCC a’r Camau Gweithredu Ionawr 2013

 

 

2012-13

Strategaeth Briffyrdd Ranbarthol Canolbarth Cymru (Rhagfyr 2012)

Mae TraCC wedi comisiynu’r Strategaeth Briffyrdd Ranbarthol er mwyn llunio dull gweithredu cydlynol o ymdrin â’r priffyrdd yn y Rhanbarth y gellir ei ddefnyddio i lywio buddsoddiadau’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, sicrhau y caiff blaenoriaethau rhanbarthol eu cynrychioli’n llawn mewn gwariant cenedlaethol a chefnogi rhaglenni’r Awdurdodau Lleol ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd a’u cynnal a’u cadw. Mae’r strategaeth yn cwmpasu pob priffordd yn y Rhanbarth, p’un a ydynt wedi’u rheoli gan yr Awdurdodau Lleol neu’r Asiantaethau Cefnffyrdd, er mwyn sicrhau bod blaenoriaethau yn seiliedig ar angen a manteision posibl yn hytrach na chyfrifoldebau.

Felly, diben y strategaeth hon yw rhoi fframwaith ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd. Mae dogfen y strategaeth yn cynnig cyfeiriad hirdymor. Mae’r ddogfen yn cynnwys trosolwg o’r cyddestun polisi, cyd-destun y priffyrdd, problemau a chyfleoedd, a’r strategaeth.

Strategaeth Briffyrdd Ranbarthol Canolbarth Cymru Rhagfyr 2012

Blaenoriaethau Rhaglen Fuddsoddi TraCC yn y Priffyrdd 2012-2017

Atodiad A Ffigur 3.1

Atodiad A Ffigur 3.2

 

 

 

Drafft o'r Cynllun Cyflawni Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2012/13

Roedd hi'n ofynnol i TraCC, ynghyd â'r tri Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol arall, lunio drafft o Gynllun Cyflawni a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 23 Tachwedd 2011. Lluniwyd drafft o'r Cynllun cyflawni heb wybod faint o gyllid y byddai Llywodraeth Cymru'n ei ddarparu i TraCC a'r tri awdurdod lleol sy'n aelodau. Serch hynny, mae'r cynnwys yn seiliedig ar drafodaethau a gafwyd â swyddogion Llywodraeth Cymru, a'r Rhaglen Bum Mlynedd a gymeradwywyd gan Fwrdd TraCC. Yn ogystal â rhai prosiectau newydd, mae'r drafft o'r Cynllun Cyflawni yn cynnwys cyllid i gyflawni elfennau o'r prosiectau presennol hynny a fydd yn cymryd mwy nag un flwyddyn ariannol i'w cwblhau.

Mae'r drafft o'r Cynllun Cyflawni'n pennu'r rhaglenni cyllido arfaethedig ar gyfer gwariant cymeradwy drwy Grant y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol, gan gynnwys:

 • Grant Cyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
 • Grant Refeniw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
 • Grant Cyfalaf Rhanbarthol ar gyfer Diogelwch y Ffyrdd;
 • Grant Refeniw Rhanbarthol ar gyfer Diogelwch y Ffyrdd;
 • Grant Cyfalaf y Ganolfan Trafnidiaeth Cynaliadwy;
 • Grant Refeniw y Ganolfan Trafnidiaeth Cynaliadwy.

Mae'r awdurdodau lleol yn derbyn pob math arall o gyllid trafnidiaeth (megis arian i gynnal a chadw'r priffyrdd a chyllid ar gyfer gwasanaethau bws lleol) yn uniongyrchol, ac nid yw'r symiau hynny'n rhan o Grant y Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol. Mae'r drafft o'r Cynllun Cyflawni yn go uchelgeisiol, a gwelir y bydd yn ofynnol cael mwy o gyllid na'r hyn y gallai fod ar gael i awdurdodau lleol TraCC. Mae'r trafodaethau'n parhau â Llywodraeth Cymru o ran ffynonellau cyllid priodol a'r swm o arian a fydd yn ofynnol er mwyn cyflawni cynlluniau seilwaith y rheilffyrdd yng nghanolbarth Cymru.

Disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno sylwadau ar y drafft cyn bo hir, ac efallai y bydd yn ofynnol bod TraCC yn ail-lunio ei gynigion a'u cynnwys mewn Cynllun Cyflawni terfynol ddechrau'r flwyddyn newydd.

TraCC_Delivery_Plan_2012-13_Draft_November_2011.pdf

Annex_1_-_Proposed_Allocations__2_.pdf

Annex_2a_-_Capital_Financial_Profile__5___6_.xls

Annex_2b_-_Revenue_Financial_Profile__5___4_.xls

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__RTP_Highways.pdf

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__RTP_Integrated_Transport.pdf

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__RTP_Rail.pdf

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__RTP_Walking__Cycling.pdf

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__Road_Safety.pdf

Annex_3a_-_Capital_Scheme_Profiles__3__Sustainable_Travel_Centres.pdf

Annex_3b_-_Revenue_Scheme_Profiles_RTP.pdf

Annex_3b_-_Revenue_Scheme_Profiles_Road_Safety.pdf

Annex_3b_-_Revenue_Scheme_Profiles_Sustainable_Travel_Centres.pdf

Annex_4a-_Capital_Scheme_Information__Road_Safety_.pdf

Annex_4a_RTP_Capital.pdf

Annex_4a_STC_Capital.pdf

Annex_4b_-_Revenue_Road_Safety_Scheme_Information_Final.pdf

Annex_4b_-_Revenue_Road_Safety_Scheme_Information_Final__1_.pdf

Annex_4b_Revenue_STC__Scheme_Information__2_.pdf

2012_2013_BID_ABERYSTWYTH_SUSTAINABLE_TRAVEL_CENTRE_PROJECTS_S.pdf

 

 

2011-12

TraCC Strategaeth Cerdded a Beicio (Chwefror 2012)

    Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

TraCC Walking and Cycling Strategy February 2012

TraCC Walking and Cycling Strategy and Programme - Executive Summary

TraCC Walking and Cycling Prioritised Programme for Investment 2012-2017

 

 

 

Cynllllun Traffniidiiaetth Rhanbarttholl Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12

TraCC CTrh ACB 2011-12

TraCC CTRh ACB 2011-12 Atodiadau

TraCC CTrh ACB 2011-12 Crynodeb Gweithredol

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol y Canolbarth. Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i TraCC baratoi Adroddiad Cynnydd Blynyddol am ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Rhaid iddo ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran cynnwys a chynllun yr Adroddiad.

Yn yr un modd â thri Chonsortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol arall Cymru, cyhoeddodd TraCC ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn 2009, a hynny ar ôl ymgynghori’n helaeth â'r rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Cafodd dogfen strategol y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ei chymeradwyo gan y Gweinidog ym mis Rhagfyr 2009, ond ni chafodd y Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd arfaethedig ei chymeradwyo.

Erbyn hyn, cyflwynwyd Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12 am y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru ac fe'i cyhoeddwyd ar wefan TraCC. Dyma'r eildro i TraCC gyhoeddi Adroddiad Cynnydd Blynyddol am ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.

Mae TraCC yn cael cyllid grant gan Lywodraeth Cymru i roi cynlluniau trafnidiaeth ar waith ar draws rhanbarth y Canolbarth. Bob blwyddyn, rhaid i TraCC baratoi a chyflwyno Cynllun Cyflawni sy'n nodi sut y mae’n bwriadu gwario'r cyllid grant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i TraCC a'i awdurdodau lleol. Mae TraCC yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni cyllid grant rhanbarthol. Ar hyn o bryd, mae’r rhaglenni a ganlyn yn eu plith:

 • Grant Cyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
 • Grant Refeniw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
 • Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd;
 • Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd;
 • Grant Refeniw'r Canolfannau Teithio Cynaliadwy.

Ar hyn o bryd, caiff yr holl gyllid trafnidiaeth arall ei ddarparu neu'i ddyrannu i'r awdurdodau lleol unigol, fel cyllid ar gyfer gwasanaethau bws lleol. Mae Llywodraeth Cymru'n rheoli ac yn ariannu'n uniongyrchol welliannau a gwaith cynnal a chadw ar y rhwydwaith cefnffyrdd, mewn cydweithrediad â'r Asiantau Cefnffyrdd. Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau trenau i deithwyr, ynghyd â seilwaith y rheilffyrdd, eu hariannu gan y Diwydiant Rheilffyrdd, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae’n ofynnol i'r sefydliadau hyn fynd ati ar wahân i fonitro'r meysydd priffyrdd a chludiant pwysig hyn, ac adrodd ar unrhyw gynnydd.

Unwaith eto, mae Adroddiad Cynnydd Blynyddol TraCC yn 2011/12 yn dangos bod TraCC yn gymwys iawn i reoli'r cyllid a ddarperir iddo ac, yn wir, bod modd iddo ddefnyddio unrhyw gyllid arall a ddarperir iddo yn ychwanegol at ei ddyraniad grant gwreiddiol. Mae TraCC wedi datgan yn gyson bod angen mwy o arian arno na'r hyn a ddarperir i'r Consortiwm ar hyn o bryd. Daw ein llwyddiant yn sgil gwaith effeithiol i reoli prosiectau unigol ar lefel yr awdurdodau lleol, ynghyd â gwaith craffu effeithiol ar lefel y rhaglen ranbarthol. Mae'r Adroddiad Cynnydd Blynyddol yn parhau i ddangos bod TraCC yn ychwanegu gwerth at y trefniadau partneriaeth sydd ar waith yn y Canolbarth, a'i fod wedi arwain y gwaith o ddatblygu polisïau trafnidiaeth rhanbarthol a mentrau prosiect newydd er budd trigolion y Canolbarth. Mae Adroddiad Monitro manwl y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn dechrau dangos cynnydd da o ran bodloni nodau ac amcanion cytûn ym maes trafnidiaeth, yn ogystal â thueddiadau cadarnhaol. Serch hynny, rhaid i ni gydweithio i fynd i'r afael â nifer o heriau sylfaenol yn y Canolbarth gwledig. Yn eu plith mae parhau i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol a gwella mynediad at wasanaethau a chyfleoedd hanfodol – er enghraifft, iechyd, swyddi, addysg a hyfforddiant sgiliau. Rhaid gwneud hyn mewn cyd-destun lle mae pwysau cynyddol ar gyllidebau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Rhaid i bob un ohonom geisio cyflawni mwy gyda llai o adnoddau.

Disgwylir i Adroddiad Cynnydd Blynyddol y flwyddyn nesaf ddangos mwy o gynnydd da. Bydd yn pwyso a mesur blwyddyn sydd eisoes yn arbennig o brysur a heriol i TraCC a'i awdurdodau lleol.

 

 

 

WelTAG - Bow Street a Charno

Fe wnaeth TraCC a Llywodraeth Cymru gomisiynu Capita Symonds i gynnal asesiad WelTAG estynedig cam 1 (1+/2) ar gyfer y ddwy orsaf arfaethedig ar brif reilffordd Cambria, y naill ger Caersws a'r llall yn Bow Street yng nghyffiniau Aberystwyth.

Mae'r arfarniad WelTAG 1+/2 yn seiliedig ar yr asesiad cam 1 a wnaethpwyd ar gyfer Astudiaeth Defnyddio Rheilffyrdd TraCC. Defnyddir yr un meini prawf a'r amcanion cynllunio trafnidiaeth, ond darperir gwybodaeth atodol fanylach, yn enwedig felly o ran yr elfennau economaidd, er mwyn mireinio'r arfarniad gwreiddiol.

Cynhaliwyd arolwg manwl o'r cefndir polisi ar gyfer Astudiaeth Defnyddio Rheilffyrdd TraCC, a chynhaliwyd yr astudiaeth hon yn unol â'r un fframwaith polisi.

Gwnaethpwyd arolwg o'r ddwy orsaf, a chafwyd cyfraniad gan y cymunedau lleol (cynhaliwyd cyfarfod ymgynghori cychwynnol gyda'r cynghorau cymuned a'r cynghorwyr lleol ym mis Gorffennaf 2010, a chynhaliwyd cyfarfod ymgynghori arall ym mis Medi 2010 lle bu trafodaeth ynghylch yr adroddiad drafft, a chynhaliwyd cyfarfod ymgynghori â Chyngor Cymuned Carno ym mis Mawrth 2011). Ymgynghorwyd hefyd â Llywodraeth Cymru, Network Rail a Threnau Arriva Cymru.

Aseswyd y ddwy orsaf ar wahân fel rhan o'r astudiaeth hon, ond cyflwynir y canlyniadau mewn un adroddiad er mwyn osgoi ailadrodd yr elfennau cyffredin hynny sy'n berthnasol i'r ddwy orsaf.

Carno_Bow_St_May_2011_Revison_D.pdf

Figure1_rev_B_Carno_Station.pdf

Figure2_rev_A_Bow_Street_Station_Site.pdf

 

 

2010-11

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2010/11

Dyma Adroddiad Cynnydd Blynyddol (ACB) cyntaf ar gyfer Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC sy'n cyflwyno'r cynnydd a wnaed yn 2010/11. Cyhoeddwyd Nodyn Cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar Adroddiadau Cynnydd Blynyddol (Gorffennaf 2011) ac mae TraCC wedi dilyn hyn yn agos iawn. Nod yr Adroddiad Cynnydd Blynyddol yw darparu manylion i Lywodraeth Cymru ar y ffordd mae TraCC a'i awdurdodau lleol cyfansoddol (Powys, Ceredigion ac ardal Meirionnydd o Wynedd) wedi cyflenwi trafnidiaeth ranbarthol yn ystod blwyddyn
ariannol 2010/11.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys cyflwyniad byr, adran sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnwys polisi rhaglen 2010/11 ac yna yn Adran 3 ceir manylion gwariant cyfalaf ac yn Adran 4 gwariant refeniw. Mae'r adran ariannol olaf yn cwmpasu monitro, y chwe Dangosydd Perfformiad Allweddol a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, newid hinsawdd / lleihau carbon a chydymffurfio ag amcanion yr Asesiad Amgylcheddol Strategol.

Darparwyd swm sylweddol o wybodaeth gefndirol mewn dogfen ar wahân.

CTRh Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2010-11

CTRh Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2010-11 Atodiadau A-F

 

 

 

Astudiaeth Defnyddio Rheilffyrdd TraCC

 

 

2009-10

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC

Crynodeb Gweithredol

Taflen Wybodaeth

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC Atodiadau

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC Asesiad Amgylcheddol Stategol Adroddiad Amgylcheddol 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC Asesiad Amgylcheddol Stategol Adroddiad Amgylcheddol Atodiadau 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Adroddiad Sgrinio

---

Cyflwyniad i Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol Canolbarth Cymru Hydref & Tachwedd 2009

 

 

Astudiaeth o Cyfnewidfeydd Trefol a Gwledig

Astudiaeth o Cyfnewidfeydd Trefol a Gwledig.

Mae'r Astudiaeth o Cyfnewidfeydd Trefol a Gwledig wedi cael ei ysgrifennu i hysbysu'r Strategaeth Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC. Cafodd ei gynhyrchu gan Atkins dan gomisiwn gan TraCC. Noder mai dogfen dechnegol yw hon sydd ar gael yn Saesneg yn unig.