Cysylltiadau | Sitemap | English  

LLWYDDIANT DDWBL I BARTNERIAETH RHEILFFYRDD Y CAMBRIAN MEWN SEREMONI WOBRWYO CENEDLAETHOL

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian wedi ennill dau wobr cenedlaethol dros y penwythnos yn ystod seremoni wobrwyo "ACORP" (Association for Community Rail Partnerships) a gynhaliwyd yn amgueddfa "STEAM" Swindon.

Ennillodd y bartneriaeth rheilffordd lleol y wobr gynta' am y "Cyhoeddiad Marchnata Gorau" am y daflen "Cymru ar y Cledrau" sy'n cynnig syniadau ar sut I dreulio gwyliau byr yn ardaloedd Aberystwyth, Machynlleth ac Aberdyfi, ac hefyd y wobr gynta' yng nghategori "Cynnwys Bobl Ifanc' am y ffilm ‘Diogelwch Dosarth Cyntaf' sy'n cynnwys disgyblion o ysgol Ardudwy (Harlech) ac ysgol Uwchradd Tywyn.

"Da ni'n falch iawn ein bod wedi ennill nid yn unig un, ond dwy wobr," dywedodd swyddog datblygu'r bartneriaeth Rhydian Mason.

"Rhywbeth i roi ysbrydoliaeth a synidau i deithwyr yw "Cymru ar y Cledrau" sy'n dangos sut y gall grwpiau teuluol dreulio gwyliau rhad yn y canolbarth gan ddefnyddio'r tren yn unig. Mae'n ffocysi ar drefi Machynlleth, Aberystwyth ac Aberdyfi ac yn nodi nifer o leoliadau ac attyniadau rhad a all gynnig amser teuluol da i'r rhai hynnu ar wyliau."

Canllaw i ddefnyddio'r tren yn ddiogel yw'r ffilm "Diogelwch Dosbarth Cyntaf" a wnaethpwyd gyda cefnogaeth disgyblion ac athrawon Ysgol Ardudwy (Harlech) ac ysgol uwchradd Tywyn. Dywedodd Rhydian fod mewnbwn yr ysgolion yn allweddol i lwyddiant y ffilm, a bod y ffilm eisoes yn fan cychwyn i nifer o fentrau arall cysylltiedig a fydd yn dwyn ffrwyth ar hyd y rhwydwaith yn ardal y Cambrian.

"Mae'r gwobrau yma'n ganlyniad o'n llwyddiant I weithio gyda grwpiau a mudiadau eraill, o gwmniau ffilm I ysgolion, ac o ganolfannau twristiaeth I attyniadau lleol. Dyma yn wir beth yw "rheilffordd cymunedol", dywedodd.

"Rhaid I ni gydnabod nifer o fudiadau sy' wedi ein galluogi ni I greu'r prosiectau llwyddianus yma - TraCC (consortiwm trafnidiaeth gyhoeddus Canolbarth Cymru), Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, cwmni Twristiaeth Canolbarth Cymru, Network Rail, Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, ysgolion Harlech a Thywyn, cwmni AMP o Aberystwyth, cwmni "Good Journey" o Fachynlleth, a phob un o'r partneriaid sydd ar fwrdd Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian."

Dywedodd Ben Davies, Rheolwr Rhanddeiliaid Trenau Arriva Cymru:

"Mae'r fideo wedi bod yn fenter trwy barnetiaeth ac yn ennillydd teilwng, mae'n addysgu plant a bobl ifanc ar sut I fod yn ddiogel ar y tren, ond hefyd yn dangos lein y Cambrian ar ei orau. Mae'r pamffled hefyd yn dangos fod ardal y Cambrian yn attyniad yn ei hun. Gan weithio ar y cyd gyda ymgyrchau twristiaeth yng Ngogledd Orllewin a Chanolbarth Lloegr mi fyddant yn adnoddau arbennig I ddenu ymwelwyr atom yma."

Mae'r ffilm a'r pamffled I'w gweld ar wefan y bartneriaeth: www.leinycambrian.co.uk

 

TraCC yn cyhoeddi Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol y Canolbarth. Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i TraCC baratoi Adroddiad Cynnydd Blynyddol am ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Rhaid iddo ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran cynnwys a chynllun yr Adroddiad.

Yn yr un modd â thri Chonsortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol arall Cymru, cyhoeddodd TraCC ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn 2009, a hynny ar ôl ymgynghori’n helaeth â'r rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Cafodd dogfen strategol y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ei chymeradwyo gan y Gweinidog ym mis Rhagfyr 2009, ond ni chafodd y Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd arfaethedig ei chymeradwyo.

Erbyn hyn, cyflwynwyd Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12 am y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru ac fe'i cyhoeddwyd ar wefan TraCC. Dyma'r eildro i TraCC gyhoeddi Adroddiad Cynnydd Blynyddol am ei Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.

Mae TraCC yn cael cyllid grant gan Lywodraeth Cymru i roi cynlluniau trafnidiaeth ar waith ar draws rhanbarth y Canolbarth. Bob blwyddyn, rhaid i TraCC baratoi a chyflwyno Cynllun Cyflawni sy'n nodi sut y mae’n bwriadu gwario'r cyllid grant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i TraCC a'i awdurdodau lleol. Mae TraCC yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli'r gwaith o gyflawni rhaglenni cyllid grant rhanbarthol. Ar hyn o bryd, mae’r rhaglenni a ganlyn yn eu plith:

  • Grant Cyfalaf y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
  • Grant Refeniw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol;
  • Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd;
  • Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd;
  • Grant Refeniw'r Canolfannau Teithio Cynaliadwy.

Ar hyn o bryd, caiff yr holl gyllid trafnidiaeth arall ei ddarparu neu'i ddyrannu i'r awdurdodau lleol unigol, fel cyllid ar gyfer gwasanaethau bws lleol. Mae Llywodraeth Cymru'n rheoli ac yn ariannu'n uniongyrchol welliannau a gwaith cynnal a chadw ar y rhwydwaith cefnffyrdd, mewn cydweithrediad â'r Asiantau Cefnffyrdd. Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau trenau i deithwyr, ynghyd â seilwaith y rheilffyrdd, eu hariannu gan y Diwydiant Rheilffyrdd, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae’n ofynnol i'r sefydliadau hyn fynd ati ar wahân i fonitro'r meysydd priffyrdd a chludiant pwysig hyn, ac adrodd ar unrhyw gynnydd.

Unwaith eto, mae Adroddiad Cynnydd Blynyddol TraCC yn 2011/12 yn dangos bod TraCC yn gymwys iawn i reoli'r cyllid a ddarperir iddo ac, yn wir, bod modd iddo ddefnyddio unrhyw gyllid arall a ddarperir iddo yn ychwanegol at ei ddyraniad grant gwreiddiol. Mae TraCC wedi datgan yn gyson bod angen mwy o arian arno na'r hyn a ddarperir i'r Consortiwm ar hyn o bryd. Daw ein llwyddiant yn sgil gwaith effeithiol i reoli prosiectau unigol ar lefel yr awdurdodau lleol, ynghyd â gwaith craffu effeithiol ar lefel y rhaglen ranbarthol. Mae'r Adroddiad Cynnydd Blynyddol yn parhau i ddangos bod TraCC yn ychwanegu gwerth at y trefniadau partneriaeth sydd ar waith yn y Canolbarth, a'i fod wedi arwain y gwaith o ddatblygu polisïau trafnidiaeth rhanbarthol a mentrau prosiect newydd er budd trigolion y Canolbarth. Mae Adroddiad Monitro manwl y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn dechrau dangos cynnydd da o ran bodloni nodau ac amcanion cytûn ym maes trafnidiaeth, yn ogystal â thueddiadau cadarnhaol. Serch hynny, rhaid i ni gydweithio i fynd i'r afael â nifer o heriau sylfaenol yn y Canolbarth gwledig. Yn eu plith mae parhau i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol a gwella mynediad at wasanaethau a chyfleoedd hanfodol – er enghraifft, iechyd, swyddi, addysg a hyfforddiant sgiliau. Rhaid gwneud hyn mewn cyd-destun lle mae pwysau cynyddol ar gyllidebau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Rhaid i bob un ohonom geisio cyflawni mwy gyda llai o adnoddau.

Disgwylir i Adroddiad Cynnydd Blynyddol y flwyddyn nesaf ddangos mwy o gynnydd da. Bydd yn pwyso a mesur blwyddyn sydd eisoes yn arbennig o brysur a heriol i TraCC a'i awdurdodau lleol.

Gallwch weld, argraffu a lawrlwytho Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12 am Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol TraCC, Atodiad yr Adroddiad Cynnydd Blynyddol a’r Crynodeb Gweithredol yn:

Cynllllun Traffniidiiaetth Rhanbarttholl Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2011/12

Ymgynghoriad ar y Bil Teithio Llesol (Cymru)

Mae'r Papur Gwyn yn cynnwys cynigion i'w gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol Cymru:

  • nodi a mapio'r rhwydwaith o lwybrau sy'n ddiogel ac yn addas ar gyfer cerdded a beicio yn eu hardaloedd 
  • nodi a mapio'r gwelliannau y byddai eu hangen i greu rhwydwaith cwbl integredig ar gyfer cerdded a beicio a datblygu rhestr o gynlluniau i greu'r rhwydwaith, yn ôl trefn blaenoriaeth
  • darparu gwell rhwydwaith os bydd cyllid ar gael, a chan ddilyn y drefn briodol 
  • ystyried y posibilrwydd o ddarparu gwell cyfleusterau cerdded a beicio wrth ddatblygu cynlluniau ffyrdd newydd. 

http://wales.gov.uk/consultations/transport/activetravelbill/?skip=1&lang=cy

Ymgynghoriad - Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Cyhoeddus)

Mae'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Cyhoeddus ar hyn o bryd yn edrych ar trafnidiaeth integredig – pa mor dda mae’n gweithio ledled Cymru ac, yn bwysig iawn, sut mae ei wella.

Byddem yn ddiolchgar am eich help gyda hyn drwy rannu eich safbwyntiau ac, os yn berthnasol, eich profiadau uniongyrchol.

Gofynnwn i chi ddychwelyd holiaduron wedi’u cwblhau, ac unrhyw gyfraniadau eraill i ni erbyn 31 Awst 2012.

Gallwch gweld yr holiadur yma

Aberystwyth i gynnal digwyddiad cymunedol am ddim i ddathlu lansio Llwybr Arfordir Cymru

Bydd TraCC yn Aberystwyth er mwyn nodi agoriad swyddogol Llwybr Arfordir Cymru yn y lansiad ar Ddydd Sadwrn y 5ed o Fai sydd yn dangos y gorau o arfordir Cymru.

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i fod yn bresennol ac i ddathlu’r prosiect cyffrous pwysig hwn yng Nghymru. Bydd Llwybr Arfordid Cymru yn mynd o ffin Cymru yn y Gogledd i Gas-gwent, yn y De gan ymestyn 870 milltir (1400km).

Bydd y digwyddiad yn dechrau am oddeutu 11.00 am a bydd perfformwyr megis Côr Meibion Aberystwyth, grwpiau dawns y Ravin Stompers ac Aber Swing a Chwmni Theatr Arad Goch ar  y prif lwyfan.  Bydd adloniant i’r plant yn cynnwys gweithdai hyd a lledrith a storiwr yn dweud storiau am yr arfordir.

 Byddwn ni yno hefyd yn rhoi cyngor a gwybodaeth felly dewch i’n gweld.

Os am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad, lawrlwythwch y rhaglen neu ewch i dudalen Facebook  

* Cliciwch yma am adroddiad